Toelatingsbeleid

BELEID VAN DURBANVILLE VOORBEREIDINGSKOOL RAKENDE DIE TOELATING VAN LEERDERS TOT DIE SKOOL OF GRADE BY DIE SKOOL

Aangesien Durbanville Voorbereidingskool ‘n openbare skool is met regspersoonlikheid ingevolge die bepalings van artikel 15 van die Suid-Afrikaanse Skolewet, Nr. 84 van 1996 (soos gewysig) (hierna “die Skolewet”) waarvan die beheer aan sy skoolbeheerliggaam (hierna “die SBL”), soos in artikel 16 van die Skolewet, toevertrou is;

Aangesien die SBL ingevolge artikel 5 van die Skolewet by magte is om onderhewig aan die bepalings van die Skolewet en enige toepaslike provinsiale wet, die Skool se beleid rakende die toelating van leerders tot die Skool en grade by die Skool te bepaal;

Aangesien die SBL met betrekking tot die kwessie van leerdertoelating tot die Skool of verskillende grade by die Skool op die volgende wetgewing (hierna “die wetgewing”) let:

(i) die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 1996 (hierna “die Grondwet”);
(ii) die Suid Afrikaanse Skolewet, Nr. 84 van 1996 (soos gewysig) (hierna “die Skolewet”);
(iii) artikel 3(4)(i) en 5 van die Wet op Nasionale Onderwysbeleid, Nr. 27 van 1996 (“NEPA”);
(iv) die Toelatingsbeleid vir Gewone Openbare Skole, deur die Minister van Onderwys in Staatskoerant Nr. 19377 van 19 Oktober 1998 (Kennisgewing Nr. 2432/98) (hierna “ministeriële beleid”) gepubliseer; en
(v) toepaslike provinsiale wetgewing.

Aangesien die Skool en sy SBL die betrokke bepalings van die wetgewing raadpleeg in soverre dit vir hulle geld en bindend is en voorrang geniet bo die mag van die SBL om die Skool se toelatingsbeleid te bepaal, en terselfdertyd vasbeslote is om die volle toepassing van die Skool se toelatingsbeleid binne die perke van die wetgewing en van tyd tot tyd enige ander toepaslike wetgewing, te verseker;

Daarom verklaar die SBL namens die Skool nou die Skool se Beleid vir die Toelating van Leerders tot die Skool of Verskillende Grade by die Skool soos volg:

1. AANSOEKE OM TOELATING TOT DIE SKOOL

 1. Daar word erken dat –(a) die Departementshoof (Onderwys) (hierna “DH”) en/of amptenare van die departement van onderwys (DVO), insluitende die Prinsipaal, wat deur die DH gedelegeer is (hierna “die DH-gedelegeerde(s)”), vir die administrasie van leerdertoelating tot die Skool verantwoordelik is; en(b) die DH/die DH-gedelegeerde(s) ‘n registrasieproses vir toelating tot openbare skole moet bepaal sodat leerdertoelating op ‘n tydige en doeltreffende wyse plaasvind.
 2. Daar word beklemtoon dat die DH/die DH-gedelegeerde(s)/die Prinsipaal hierdie beleid te alle tye sigbaar, billik en ingevolge die wet in aanmerking moet neem tydens optrede ooreenkomstig paragraaf 1.1 hierbo of die beslissingsproses rakende toelatingsaansoeke. Die Skool en sy SBL sal ook van die DH/die DH-gedelegeerde(s)/die Prinsipaal verwag om te alle redelike tye volle toegang tot en afskrifte van enige registers of lêers wat as deel van die toelatingsproses gehou word te verkry.
 3. Die Skool en die SBL sal van die DH/die DH-gedelegeerde(s)/die Prinsipaal verwag om die inligtingsbylae vir beheerliggaamdoeleindes (hierby aangeheg) by die voorgeskrewe aansoekvorm in te sluit en die voltooiing daarvan deur die aansoeker te verseker.
 4. Die Skool en die SBL sal van die DH/die DH-gedelegeerde(s)/die Prinsipaal verwag om te verseker dat aansoekers van die volgende in kennis gestel word en ook skriftelik bevestig dat hulle dit gelees het en begryp:
  (a) die SBL-grondwet;
  (b) die Skool se taalbeleid;
  (c) die Skool se godsdiensbeleid;
  (d) die Gedragskode vir Leerders; en
  (e) hierdie toelatingsbeleid.
 5. Die Skool en die SBL onderskryf die siening dat ingevolge die reg en by gebrek aan ‘n hofbevel tot die teendeel, die wettige Ouer(s)/voog(de) van ‘n minderjarige leerder die uitsluitlike reg het om te besluit by watter skool hulle kind/pleegkind ingeskryf word. Gevolglik aanvaar die Skool en SBL geen aansoek tensy dit ingedien word deur die ouer(s)/voog(de) van, of die persoon/persone met wettige aanspraak op sorg vir die minderjarige leerder, of ‘n persoon/persone wat skriftelik deur hulle daartoe gemagtig word nie. Voorts beskou die Skool en die SBL nougesette nakoming van hierdie benadering as noodsaaklik aangesien dit verseker dat geldige toestemming verleen word vir die behandeling van die leerder in loco parentis, vir die leerder se deelname aan uitstappies, ensovoorts. Gevolglik word daar van die DH/die DH-gedelegeerde(s)/die Prinsipaal verwag om te verseker dat hierdie benadering streng nagekom word.
 6. Die SBL onderneem om die DH/die DH-gedelegeerde(s)/die Prinsipaal in pogings te ondersteun om die persone waarna daar in paragraaf 1.5 hierbo verwys word aan te moedig om voor die einde van die jaar wat die volgende skooljaar voorafgaan, om die toelating van hulle kinders/pleegkinders aansoek te doen.1.7 Onderhewig aan hierdie beleid vereis die SBL dat die DH/die DH-gedelegeerde(s)/die Prinsipaal leerdertoegang tot openbare skole, waaronder dié Skool, in oorleg met die Skool koördineer, en onderneem die SBL om opbouende ondersteuning te verleen ten einde te verseker dat alle geskikte leerders toepaslik toelating ontvang.
 7. As ‘n voorvereiste vir enige besluit rakende die toelating van ‘n leerder tot die Skool, vereis die Skool en die SBL dat die DH/die DH-gedelegeerde(s)/die Prinsipaal die volgende bepaling van die Grondwet streng nakom – “28 (2) – ‘n Kind se beste belang is van deurslaggewende belang in elke aangeleentheid wat die kind raak”.

2. KRITERIA VIR TOELATING

Aangesien die Skool en die SBL weet dat hulle nie onregverdig teen ‘n leerder mag diskrimineer namens wie ‘n toelatingsaansoek ingedien word nie, en dus geensins voornemens is om te diskrimineer nie, en hoewel hulle graag hulle deel tot leerderonderrig in vennootskap met die Staat wil bydra, begryp hulle dat die Skool nie alle leerders kan inneem nie. Daarom en in die lig van voorgenoemde, is dit die Skool se beleid dat die volgende kriteria vir alle aansoeke toegepas sal word.

 1. Huidige leerders
  Voorkeur sal verleen word aan die behoeftes van leerders wat reeds by die skool ingeskryf is, en hulle sal redelike geleentheid gegun word om hulle skoolopleiding by die skool te voltooi met dien verstaande dat hulle aan die oudersdoms kriteria in par. 2.2 voldoen.
 2. Ouderdom
  ’n Leerder wat met meer as twee jaar buite die ouderdomsnorm val, sal nie vir toelating oorweeg word nie. Die ouderdomsnorm is die graad plus 6 jaar.
 3. Taalvaardigheid
  Die vermoe van die leerder om Afrikaans of Engels voldoende as onderwysmedium te verstaan en te gebruik synde die Skool tans ‘n dubbelmedium-instelling is en dus slegs oor menslike hulpbronne beskik wat hoofsaaklik voorsiening maak vir daardie leerders wie se moedertaal of gekose onderrigtaal die onderrigtaal van die Skool is. Die redelike beskikbaarheid en toeganglikheid van ander skole in die omgewing waar die leerder se fundamentele regte of taal, kultuur en godsdiens in onderwysverband behoorlik uitgeoefen kan word.
 4. Kapasiteit van die Skool
  Die vermoë van die skool se infrasruktuur om die aantal leerders vir ‘n gegewe jaar te akkommodeer en in hierdie verband word die voorkeur volgorde in paragraaf 2.6 toegepas.
 5. Volgorde van voorkeur
  Tensy en totdat die DH in oorleg met die SBL anders besluit, is die natuurlike voedingsgebied van die Skool: Durbanville.(a) Eerstens, aansoeke namens leerders wat bona fide (werklik) saam met hulle ouers (soos in die Skolewet omskryf) binne die natuurlike voedingsgebied van die Skool woon, en wie se moedertaal die onderrigtaal van die Skool is.
  (b) Tweedens, aansoeke namens leerders wat bona fide (werklik) saam met hulle ouers (soos in die Skolewet omskryf) binne die natuurlike voedingsgebied van die Skool woon, en wie se gekose onderrigtaal (welke keuse deur die ouer(s) op die toelatingsaansoek aangedui word) die onderrigtaal van die Skool is.
  (c) Derdens, aansoeke namens leerders wie se ouer(s) werklik by ‘n adres binne die natuurlike voedingsgebied van die Skool in diens is, en wie se moedertaal die onderrigtaal van die Skool is.
  (d) Vierdens, aansoeke namens leerders wie se ouer(s) werklik by ‘n adres binne die natuurlike voedingsgebied van die Skool in diens is, en wie se gekose onderrigtaal (welke keuse deur die ouer(s) op die toelatingsaansoek aangedui word) die onderrigtaal van die Skool is.
  (e) Laastens, aansoeke namens leerders wat buite die natuurlike voedingsgebied van die Skool woon en wie se moedertaal of gekose onderrigtaal die onderrigtaal van die Skool is, op ‘n eerste-kom, eerste-keuse-grondslag.Nieteenstaande voorgenoemde, behou die SBL die reg om oorheersende voorkeur te gee aan broers of susters van leerders wat reeds by die Skool ingeskryf is, en/of as hulle biologiese of aanneem ouers ‘n leerder van die Skool was.
 6.  Onderneming
  (a) Indien die leerder se ouer skriftelik onderneem dat die leerder die gedragskode van die skool (ingevolge artikel 8 van die Skolewet 84 van 1996 daargestel) stiptelik sal nakom en dat die ouer alle redelike stappe sal doen om sodanige nakoming te verseker.
  (b) Indien die leerder se ouer skriftelik onderneem om die toepaslike skoolfonds te betaal deur ondertekening van die standaardooreenkoms in hierdie verband.2.7 Algemene FaktoreEnige ander faktor wat na die mening van die Skoolhoof of die Beheerliggaam redelikwys in ag geneem te word by die oorweging van ‘n aansoek om toelating.

3. TOELATING VAN PERSONE SONDER SUID-AFRIKAANSE BURGERSKAP

Aansoeke om toelating van persone sonder Suid-Afrikaanse burgerskap sal hanteer word ooreenkomstig paragrawe 19-21 van die ministriële beleid.

4. WAGLYS

Indien ‘n leerder aan die kriteria van par.2 voldoen, maar daar is onvoldoende ruimte, fasiliteite en ander hulpbronne by die skool, sal die skoolhoof sodanige leerders se name op ‘n waglys plaas. Die skoolhoof kan dan op billike wyse toelating verleen aan leerders wie se name op die waglys is wanneer ruimte, fasiliteite en hulpbronne beskikbaar raak.

5. APPÈLPROSEDURE

Indien ’n ouer ontevrede is met die Skool se besluit om nié ’n leerder tot die Skool toe te laat nie, kan sodanige ouer vertoe aan die Beheerliggaam rig, en indien daar nie aan die vereistes voldoen word nie, kan ingevolge artikel 5(9) van die Skolewet by die Lid van die Uitvoerende Raad teen die besluit appelleer.

6. TYDPERK VIR REGISTRASIE

 1. Datums vir aansoek om toelating met betrekking tot die inskrywing van leerders vir die volgende jaar word deur die WKOD bepaal.
 2. Ouers wat dus hulle kinders die eerste keer by die Skool wil inskryf, moet die leerder by die Skool registreer in die jaar voor die skooljaar waarop die leerder se aansoek om toelating betrekking het.
 3. Alle aansoeke om toelating tot die skool namens ’n leerder word by die prinsipaal ingedien.
 4. Die ouers van die leerder sal binne ’n redelike tydperk, of binne die tydperk wat die DH bepaal, skriftelik van die aanvaarding of afwysing van hulle aansoek in kennis gestel word.
 5. Alle onsuksesvolle aansoekers sal dan in chronologiese orde op die waglys geplaas en ook aangeraai word om by ander skole buiten die Skool aansoek te doen.
 6. Die Skool sal ’n behoorlike register van alle aansoeke om toelating byhou.

7. VEREISTE DOKUMENTASIE

’n Ouer moet ’n aansoekvorm om toelating voltooi, welke vorm die prinsipaal aan hom/haar moet beskikbaar stel. Tesame met die aansoekvorm moet die ouer ’n amptelike geboortesertifikaat van die leerder aan die prinsipaal toon. Indien die ouer nie ’n geboortesertifikaat kan toon nie, kan die leerder voorwaardelik toegelaat word totdat ’n afskrif van die sertifikaat van die streekskantoor van die Departement van Binnelandse Sake verkry is. Die prinsipaal moet die ouers inlig dat dit ’n misdryf is om ’n valse verklaring oor die ouderdom van die leerder te maak.By aansoek om toelating moet die ouer bewys lewer dat die leerder teen die volgende siektes ingeënt is: polio, masels, tuberkulose, witseerkeel, klem-in-die-kaak en hepatitis B. Wanneer ’n leerder van een openbare skool na ’n ander verskuif, moet die prinsipaal ’n oorplasingskaart voltooi en dit hetsy aan die ouer oorhandig of na die ander skool aanstuur. Sien aanhangsel A by hierdie beleid vir ’n volledige lys van vereiste dokumente vir toelating.

8. SKOOLGELD

 1. Ouers (soos in artikel 1 van die Skolewet omskryf) se versuim, weiering of onvermoë om skoolgeld te betaal, kan nie die toelating van leerders tot die Skool verhoed nie. ‘n Leerder word toegelaat tot die totale skoolprogram en mag nie geskors word van klasse, toegang tot kultuur-; sport- en sosiale aktiwiteite geweier word, ‘n skoolrapport of oorplasingsertifikaat geweier word of andersins geviktimiseer word op grond daarvan dat sy/haar ouers –
  (a) nie instaat is om skoolgeld te betaal nie of dit nog nie betaal het nie;
  (b) nie die missiestelling en gedragskode van die skool steun nie;
  (c) geweier het om ‘n kontrak aan te gaan ingevolge waarvan die ouers afstand doen van enige eis om skadevergoeding wat voortvloei uit die opvoeding van die leerder.Ingevolge artikel 38-41Ingevolge artikel 38-41 van die Skolewet, moet ‘n begrotingsvergadering van die ouers van ingeskrewe leerders by die Skool na dertig (30) dae kennisgewing aan ouers geskied. By hierdie vergadering besluit die meerderheid van die ouers teenwoordig op die aanvaarding al dan nie van die begroting wat vir die volgende boekjaar deur die SBL voorberei is. By dieselfde vergadering kan die meerderheid van stemgeregtigde ouers teenwoordig besluit dat die betaling van skoolgeld verpligtend moet wees, wat die skoolgeldbedrag per leerder per jaar sal wees, en watter maatstawwe sal geld vir algehele of gedeeltelike vrystelling aan ouers wat nie die volle verpligte bedrag of ‘n gedeelte daarvan kan betaal nie. Ouers wat nie daartoe in staat is om enige gedeelte van die bedrag of die volle bedrag te betaal nie, is daarop geregtig om op die voorgeskrewe vorms by die SBL om algehele of gedeeltelike vrystelling van die betaling van skoolgeld aansoek te doen. Sodanige aansoeke moet vertroulik deur die SBL hanteer word. Die SBL sal billik optree en bogenoemde maatstawwe asook die bepalings van die ministeriële beleid en die Regulasies vir die Vrystelling van Ouers van die Betaling van Skoolgeld in Openbare Skole (Goewermentskennisgewing R1052) toepas. ‘n Afskrif van laasgenoemde sal op versoek aan ouers beskikbaar gestel word. Ouers wat om vrystelling aansoek doen, kan die Finansiële beampte by die Skool vir bystand met die aansoek nader. ‘n Ouer/ouers wat deur die SBL se besluit verontreg voel, kan ingevolge die prosedure wat in genoemde regulasies uiteengesit word, by die DH appelleer.
 2. Aansoekers om vrystelling moet egter daarop let dat die gekombineerde jaarlikse inkomste van ouers in berekening gebring word in die besluit of ouers vir vrystelling in aanmerking kom al dan nie. “Gekombineerde jaarlikse bruto inkomste van ouers” word in regulasie 1 van voorgenoemde regulasies omskryf as “die saamgetelde bruto inkomste van al die ouers van ‘n leerder soos in die Wet omskryf…”.8.3 Die aansoeker se aandag word voorts op die volgende bepaling van die Skolewet gevestig – (Artikel 41) – “Die beheerliggaam van ‘n openbare skool kan die betaling van skoolgelde deur ouers wat daarvoor aanspreeklik is, deur regsproses afdwing.”8.4 Ouers van leerders word aangemoedig om die hoë onderrigstandaard en die goeie skoolfasiliteite en -omgewing in stand te hou deur skoolgeld te betaal en, waar hulle algehele of gedeeltelike vrystelling van die betaling van verpligte skoolgeld ontvang, hulle dienste tot voordeel van die Skool aan die SBL beskikbaar te stel.

Hierdie beleid mag van tyd tot tyd deur die SBL gewysig, aangevul, verander of aangepas word.


Aanhangsel A

Vereiste inligting vir beheerliggaamdoeleindes bo en behalwe die besonderhede wat ingevolge ministeriële beleid, provinsiale beleid of wette verstrek moet word:

 1. Die naam, woonadres, werkadres en alle telefoon-, faks- of e-posbesonderhede van elke persoon wat onder die omskrywing van “ouer” in die Skolewet val
 2. ‘n Gewaarmerkte afskrif van enige hofbevel of enige testamentêre geskrif wat voogskap of wettige aanspraak op sorg, of enige soortgelyke reg van die persoon (“ouer”) wat daarop aanspraak maak, bevestig
 3. ‘n Beëdigde verklaring, werkgewersertifikaat, elektrisiteitsrekening of enige ander bewys wat redelikerwys deur die SBL vereis mag word om ‘n leerder en sy/haar “ouers” se woonplek, of die feit en plek van indiensneming van die leerder se “ouers” te verifieer
 4. ‘n Afskrif van ‘n identiteits- of ander dokument wat die identiteit van elke persoon wat onder die omskrywing van “ouer” in die Skolewet val, tot die redelike bevrediging van die SBL bevestig
 5. Die onderrigtaal wat namens die voornemende leerder gekies word
 6. Besonderhede van enige aanmeldbare siekte waaraan die leerder (moontlik) ly
 7. Besonderhede van enige ernstige oortreding waaraan die leerder deur ‘n hof of enige skool waar die leerder voorheen ingeskryf was, skuldig bevind is
 8. ‘n Voltooide gedragsertifikaat van die skool waar die leerder tans ingeskryf is
 9. Besonderhede van enige toestand van die leerder wat die liggaamlike welsyn van enige ander leerder of personeellid van die Skool kan raak
 10. Besonderhede van enige bepaalde behoeftes wat die leerder mag hê en wat mag aandag verg om die leerder se skoolervaring te maksimaliseer of sy/haar beste belange te bevorder
 11. Besonderhede van enige toestand of omstandighede waarvan die Skool bewus behoort te wees ten einde die beste belange van die leerder en/of enige ander leerders van die Skool te beskerm

Aanhangsel B

Die SBL het die Skool se maksimum kapasiteit vir leerdertoelating soos volg bepaal:

Totale getal leerders in Skool: 920
Per klas: 32 leerders (Graad1) / 30 leerders (Graad 2-3)
Per graad:
Graad 1: 320: 10 klasse per graad
Graad 2: 300: 10 klasse per graad
Graad 3: 300: 10 klasse per graad

Die volgende faktore is by die bepaling van die Skool se kapasiteit in ag geneem:

 1. Dat die leerder se belange voorkeur geniet
 2. Die aantal beskikbare opvoeders
 3. Die beskikbare ruimte vir administratiewe behoeftes
 4. Die beskikbare aantal geskikte klaskamers
 5. Die behoefte aan ruimte vir sport-, kultuur- en ontspanningsaktiwiteite
 6. Die beskikbare ruimte in die bestaande media- en rekenaarsentrum en die skoolsaal
 7. Die beskikbare sanitêre geriewe
 8. Parkeergeriewe
 9. Veiligheidsmaatreëls
 10. Die maksimum toelaatbare getal leerders per klas
 11. Internasionaal erkende beste praktyk met betrekking tot klasgroottes ten einde doelmatige en doeltreffende onderrig van gehalte te lewer

BELEID: LEERDERTAL (fisiese kapasiteitsbepaling)

DOEL: Om vir elke leerder in die skool ’n ideale leeromgewing vir maksimum leer te skep. Dít word gedoen deur fasiliteite ten beste te benut met die oog op suksesvolle kennisoordrag en ’n positiewe leerervaring.

DOKUMENTE GEBRUIK/GERAADPLEEG

 1. Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 1996;
 2. Die Suid-Afrikaanse Skolewet, Nr. 84 van 1996
 3. Die Wet op Beroepsveiligheid en -gesondheid, Nr. 85 van 1993
 4. SABS 0400-bouregulasies
 5. Kurrikulumverklarings en ander verspreide beleidsdokumente (soos die Nasionale Kurrikulumverklarings Graad 10–12: Gasvryheidstudies, Januarie 2008)

BEPALING VAN LEERDERKAPASITEIT

1. Klaskamers (deur staat verskaf)

Tipe Getal m2
Permanent 11 11 x 6,880 x 8,884
5 5 x 6,680 x 7,704
Tydelik

2. Klaskamers (deur beheerliggaam verskaf)

Tipe Getal m2
Permanent 12 12 x 7,720x 8,860
Tydelik

KAPASITEIT:

Leerders per klas
Formule: Klasgrootte (m2) minus totale getal leerdertafels (m2) en onderwysertafel (m2) en ander meubels/toerusting soos kaste, minus 2,25 m2 (ruimte vir opvoeder) ÷ 0,9 m2 (bewegingsruimte per leerder) = leerdervermoë per klas
(SABS 0400-standaarde bepaal dat elke leerder 0,9 m2 bewegingsruimte moet hê, en elke opvoeder 2,25 m2.)

Leerders per skool
Totale getal klaskamers x maksimum leerderkapasiteit per klas = skoolkapasiteit

3. Ander fasiliteite wat nie geskik is as klaskamers nie

 • Rekenaarsentrum
 • Mediasentrum
 • Skoolsaal
 • Kantore
 • Personeelkamer
 • Stoorkamers
 • Ander (spesifiseer)

Trust:  Tienie Louw Sentrum

Kleedkamers
Getal seuns

Seuns Werklike getal SABS getal
Toilette 10
Urinale 2
Wasbakke 12

Getal dogters

Dogters Werklike getal SABS getal
Toilette 13
Wasbakke 12

(Sien SABS 0400-bouregulasies vir die berekening van die getal fasiliteite in vergelyking met die getal persone)

Plaaslike verordeninge, soos brandweer- en ander veiligheidsmaatreëls (Raadpleeg plaaslike bou- en/of brandweerverordeninge) Verklarende notas (sal van skool tot skool verskil)

 1. Die SBL het ’n bydrae gemaak tot voordeel van die leerders en het klasgroottes van ± (getal) bewerkstellig vir doeltreffende onderrig, en nie om skoolkapasiteit te verhoog nie.
 2. Toilette en wasbakke is reeds oorbenut.
 3. Daar is tans geen uitbreidingsgeleenthede op die terrein nie, en ook geen SBL- finansiering nie.
 4. Sportvelde het plek vir net (getal) toeskouers (1 persoon per m2 – sien aangehegte tabel 2). Voorbereidingskool Durbanville is vol as daar 920 leerders ingeskryf is.

Tabel 1 – Benuttingsklas van gebou
[Tabel 1 gewysig deur r. 71 van Regeringskennisgewing R.574 van 30 Mei 2008, met ingang van 1 Oktober 2008]

1 2
Benuttingsklas van gebou Benutting
A1 Vermaak en openbare byeenkomste
Waar persone byeenkom om te eet, te drink, te dans of aan ander ontspanningsaktiwiteite deel te neem
A2 Teater en binnenshuise sport
Waar persone byeenkom om na teater-, opera-, orkes-, koor-, film- of sportvertonings te kyk
A3 Onderrigplekke
Waar skoolkinders, studente of ander persone vir onderrig- of leerdoeleindes byeenkom
A4 Aanbidding
Waar persone vir aanbiddingsdoeleindes byeenkom
A5 Buitesport
Waar persone na buitesportgeleenthede kyk

Tabel 2 – Beoogde besetting
[Tabel 2 vervang deur Regeringskennisgewing R.432 van 1991, en deur r. 72 van Regeringskennisgewing R.574 van 30 Mei 2008, met ingang van 1 Oktober 2008]

1 2
Benuttingsklas van lokaal, of verdieping of gedeelte daarvan Benutting
A1, A2, A4, A5 Getal vaste sitplekke, of 1 persoon per m2 by gebrek aan vaste sitplekke
E1, E3, H1, H3, H4 2 persone per slaapkamer
E4 16 persone, mits die totale getal persone per kamer nie 4 oorskry nie
H5 16 persone per wooneenheid, mits die totale getal persone per kamer nie 4 oorskry nie
G1 1 persoon per 15 m2
J1, J2, J3, J4 1 persoon per 50 m2
C1, E2, F1, F2 1 persoon per 10 m2
B1, B2, B3, D1, D2, D3 1 persoon per 15 m2
C2, F3 1 persoon per 20 m2
A3, H2 1 persoon per 5 m2

Tabel 4 – Voorsiening van vaste sanitêre toebehore

1 2 3
Soort benutting en besetting Vaste toebehore Uitsonderings
A3 Tabel 6

Tabel 6

1 2 3 4 5 6
Vir besetting van tot – Getal vaste sanitêre toebehore wat vir bepaalde besettingsyfer in kolom 1 geïnstalleer behoort te word
Mans Vroue
Toilette Urinale Wasbakke Toilette Wasbakke
15 1 1 1 2 1
30 1 2 2 3 2
60 2 3 3 5 3
90 3 5 4 7 4
120 3 6 5 9 5
Vir besetting van meer as 120, voeg 1 toilet, 1 urinaal en 1 wasbak vir elke 100 persone by Vir besetting van meer as 120, voeg 1 toilet vir elke 50 persone by Vir besetting van meer as 120, voeg ’n wasbak vir elke 100 persone by