Godsdiensbeleid

Hierdie dokument is die godsdiensbeleid van Durbanville Voorbereidingskool soos die beheerliggaam dit op 9 Junie 2015 goedgekeur het. Die godsdiensbeleid erken die fundamentele waardes wat in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, Wet 108 van 1996; die toepaslike bepalings van die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet 84 van 1996, en ander tersaaklike provinsiale wetgewing vervat word.

Artikel 15(1) van die Grondwet bepaal dat elke persoon die reg het op vryheid van gewete, godsdiens, denke, oortuiging en mening.

Artikel 15(2) bepaal voorts dat godsdiensbeoefening by staats- of staatsondersteunde instellings kan geskied, mits:

(a) sodanige beoefening die reëls nakom wat deur die tersaaklike openbare owerheid neergelê is;
(b) dit op ‘n billike grondslag geskied; en
(c) bywoning daarvan vry en vrywillig is.

Durbanville Voorbereidingskool erken dat bogenoemde regte nie absoluut is nie en deur artikel 36 van die Grondwet beperk kan word.

Artikel 7 van die Suid-Afrikaanse Skolewet verleen aan die beheerliggaam die mag om die reëls ingevolge waarvan godsdiensbeoefening moet geskied, te bepaal. Hierdie mag is onderhewig aan die Grondwet en enige toepaslike provinsiale wetgewing. Godsdiensbeoefening moet op ‘n gelyke grondslag geskied, en opvoeders en leerders se bywoning moet vrywillig wees.

Op grond van bogenoemde het die beheerliggaam van Durbanville Voorbereidingskool hierdie godsdiensbeleid met inagneming van die godsdienstige samestelling van die skool en ter uitvoering van die missie van die skool opgestel.

WOORDOMSKRYWINGS

‘Godsdiens’ – verwys and die omvattende en fundamentele oriëntasies in die wêreld, met bepaalde verwysing na heilige, spirituele en niesekulêre oortuigings; vereis toewyding; sluit georganiseerde vorme van geloof en sekere wêreldbeskouinge in, en word ook kollektief gebruik om na daardie organisasies te verwys wat opgerig is ten einde hierdie oortuigings te beskerm en te bevorder.

‘Godsdiensteonderrig’ – verwys na ‘n kurrikulêre program met duidelike en ouderdomsverwante opvoedkundige doelwitte wat vir die onderrig en leer van godsdiens, godsdienste en godsdienstige diversiteit in Suid-Afrika en die wêreld deur die Departement van Onderwys voorgeskryf word. Die studie van godsdiens moet ten doel hê om herkenbare opvoedkundige doelwitte te bereik wat in ooreenstemming is met die doelwitte en uitkomste van ander leerareas, en programme in Godsdiensteonderrig moet, soos ander leerareas in die kurrikulum, tot die ontwikkeling van grondliggende waarnemings-, luister-, skryf- en denkvaardighede bydra.

‘Godsdiensonderrig’ – verwys na ‘n program met inligting oor ‘n bepaalde godsdiens wat ten doel het om navolging van daardie bepaalde godsdiens te bevorder. Die beheerliggaam beskou die huisgesin en geloofsgemeenskap as die hoofvoorsieners van godsdiensonderrig. Die skool is ‘n opvoedkundige instelling, en godsdiensonderrig maak dus nie deel uit van die formele skoolprogram nie. Die skool sal wél sy geriewe vir sodanige programme beskikbaar stel, met dien verstande dat godsdiensonderrig nie met die formele opvoedkundige doelwitte van die skool inmeng nie.

‘Godsdiensbeoefening’ – dui op daardie aktiwiteite of optrede wat aan die waardes van ‘n bepaalde geloof of oortuiging uiting gee, en sluit onder andere bidure, Skriflesing, kleredrag en diëte in. Ingevolge die Suid-Afrikaanse Skolewet kan godsdiensbeoefening op die volgende maniere geskied:

  • Vrywillige, openbare geleenthede waar die skool se geriewe vir die doel van godsdiensbeoefening gebruik word.
  • Vrywillige geleenthede (in skooltyd) deur die skoolgemeenskap (leerders en opvoeders)
  • Vrywillige geleenthede in gewone of ander pouses by die skool

SKOOL SE MISSIE

Durbanville Voorbereidingskool se godsdiensbeleid

Ter uitvoering van die skool se visie en missie is Durbanville Voorbereidingskool se godsdiensbeleid op ‘n enkele godsdiens, naamlik Christelike geloof gegrond. Omdat Durbanville Voorbereidingskool die waardes in die Handves van Regte erken en eerbiedig, verseker die beheerliggaam dat die beoefening van ander godsdienste gerespekteer en in ag geneem sal word.

Godsdiensonderrig sal ooreenkomstig die Nasionale Beleid oor Godsdiens en Opvoeding geskied. Sodanige onderrig sal vanuit die skool se oogpunt geskied soos was sy missie en visie dit bepaal. Geen opvoeder sal verplig word om godsdiensonderrig te gee indien hy/sy ‘n gewetensbeswaar een die inhoud van die kurrikulum het nie. Sodanige beswaar moet skriftelik aan die skoolhoof oorgedra word. Die beheerliggaam kan oorweeg om ‘n persoon/persone aan te stel wat nié ‘n probleem sal hê om die bepaalde program aan te bied nie.

Opvoeders en leerders sal die bepaalde godsdiensbeoefening vrywillig kan bywoon. Die skool sal opvoeders of leerders geensins verplig om aan godsdienstige aktiwiteite deel te neem waarteen hulle ‘n gewetensbeswaar het nie. Opvoeders behoor hulself vergewis van die samestelling van ‘n klas in terme van geloofsagtergrond en moet dienooreenkomstige met respek teenoor alle leerders in hul klas optree.

Alternatiewe reëlings sal getref word vir toesig oor die leerders wat nié die godsdiensbeoefening wil bywoon nie. Leerders moet die skool van ‘n brief voorsien waarin hul ouers die gewetensbeswaar bevestig.

Indien enige opvoeder, leerder en/of hul ouers beleef dat bepaalde vorme van geloofsbeoefening in die skool gewetensdwang op hulle toepas, hulle etiketteer; of indien hulle meen dat die aktiwiteite uitgesproke of subtiel nie vrywillig van aard is nie, word hulle versoek om dit onder die aandag van die skoolhoof en/of Beheerliggaam te bring.

Durbanville Voorbereidingskool sal sover moontlik begrip en respek vir godsdienstige diversiteit bevorder en uitbou.