Begroting 2020

Eerstens baie dankie aan alle ouers wat die Begrotingsvergadering bygewoon het en vir julle ondersteuning om die Begroting vir 2020 goed te keur. Soos bespreek tydens die Begrotingsvergadering, bestaan die verhoging in skoolfooie vir 2020 uit twee gedeeltes naamlik ‘n normale verhoging in die operasionele kostes van die skool en ‘n voorsiening vir kapitaalbesteding. Daar is tydens die vergadering versoek om aan ouers meer inligting te gee rakende die Kapitaalbesteding wat deur die Beheerliggaam onderneem word.

Dit is dalk goed om net weer te bevestig dat daar drie fisiese persele is wat deur verskillende entiteite besit word en deur verskillende liggame bestuur word :

 1. Durbanville Voorbereidingskool Preprimêr
  Die perseel word besit deur Durbanville Voorbereidingskool Pre-Prim6re Trust en bestuur deur die Beheerliggaam.
 2. Durbanville Voorbereidingskool
  Die perseel word besit deur Wes-Kaap Onderwysdepartement en bestuur deur die Beheerliggaam
 3. Durbanville Voorbereidingskool Trust
  Die perseel waarop die Tienie Louw Sentrum, swembad en grasvelde gebou is word besit deur die Trust en bestuur deur ‘n Raad van Trustees. Die doel van die Trust is om die fasiliteite te verbeter tot voordeel van die Voorbereidingskool en Pre-Primer se leerders.

Daar is noue samewerking tussen die Beheerliggaam en Raad van Trustees om die behoeftes van die Leerders en Opvoeders te bepaal en befondsing vir Kapitaalprojekte te bekom en aan te
wend. Voorbeelde van Kapitaalprojekte by die verskillende kampusse die laaste paar jaar met geriewe wat 60 jaar oud is en Ieerdergetalle wat beduidend gegroei het:

Voorbereidingskool Preprimêr

 • Vervang heining om skool vir veiligheid,
 • verfraai en beveilig vooraansig van skool,
 • aanbou van pophuis / speelkamer,
 • aanbring van swaaie en klimrame,
 • bou van2 sandputte,
 • stoepreëling aangebring,
 • aanbring van kunsgras op verskeie areas,
 • opgradering van ontvangsarea,
 • vervang gladde en stukkende stoepteëls.

Voorbereidingskool

 • bou klaskamers en kantore,
 • vergrootpersoneelkamer,
 • opgradeer IT Netwerk,
 • opgradeer Graad 1 badkamer,
 • opgradeer Graad 2 badkamer,
 • nuwe waterstoortenke om boorgatwater te kan gebruik,
 • houtdekke rondom bome vir ontspanningsareas,
 • lugversorgers vir alle klasse en kantore,
 • luidsprekers in die skoolsaal,
 • lugversorger in die skoolsaal,
 • tarantula klimrame en glyplanke,
 • koppel boorgat met skool vir kleedkamers se spoelbakke,
 • vervang natuurlike gras met waterbesparende kunsgras,
 • aanbring van elektroniese witborde vir klaskamers,
 • aanbring van ‘n nuwe veiligheidsheining om hele skool en verf bestaande hekke,
 • vervang dakbedekking Graad 2 vleuel,
 • versterking van dakkappe Graad 1 &2 vleuel en admin blok,

Voorbereidingskool Trust (lnsluitende Nasorg)

 • bou 2 x nuwe swembaddens en pawiljoene,
 • gradeer elektrisiteitsvoorsiening op,
 • skaf hittepompe aan vir swembaddens, jaarlikse instandhouding van swembaddens,
 • Tienie Louw Sentrum instandhouding,
 • installeer nuwe krieketnette,
 • trapreëlings vir veiligheid,
 • gradeer veiligheidsheining op
 • instandhouding sportvelde en terrein,
 • stadsbeplannings- en geraasimpakstudie om aktiwiteitsentrum te kan verhuur,
 • installeer kaste in kombuis en koop toerusting aan

Toekomstige kapitaal projekte :

1. Veeldoelige sportvelde

Die oorsprong van die projek het ontstaan by die Sport Afdeling se behoefte aan ‘n Astrobaan vir die hokkiespelers aangesien dit die oppervlak is waarop die leerders in die toekoms gaan speel. Die projek word deur die Trust onderneem met insette vanaf die Skool. Na deeglike konsultasie het die Trust besluit om ‘n Meesterplan te laat opstel.

Die sportveld moet optimaal benut word aangesien daar nie verdere grond beskikbaar is nie. Daar word nou ondersoek gedoen wat die koste sal wees om die suidelike hoek wat onbenut is
gelyk te maak en die veeldoelige sportveld daar te bou sodat die volle grasoppervlak benut kan word.

2. Vervanging van dakbedekking en versterking van dakkappe

Durbanville Voorbereidingskool is reeds 53 jaar oud. Die laaste paar jaar het die skool gereeld lekkasies van die dakke ervaar weens die leiteeldakbedekking wat verweer het en die einde van
hul leeftyd bereik het. Aangesien die eiendom aan die WKOD behoort is dit hul verantwoordelikheid om die dakbedekking te herstel / vervang. Die probleem en behoefte aan vervanging is deur die korrekte prosedure by die WKOD aangemeld. Na deeglike konsultasie met ‘n strukturele ingenieur het die Beheerliggaam egter besluit om die dakkappe en dakbedekking
van die Graad 2 vleuel te vervang om die veiligheid van ons leerders te verseker.

Die werke is teen ‘n koste van R 877,000 deur die Skool laat doen – daar is reeds met die WKOD vergader in ‘n poging om die R 877,000 terug te betaal aan die Skool. Tydens die opvolgondersoek in die Derde Kwartaal het dit ook aan die lig gekom dat die Graad 1 klasse se dakkappe versterking benodig. Die herstelwerk is teen ‘n koste van R 201,000 gedoen. Die Beheerliggaam sal tot op die hoogste vlakke binne die WKOD die saak opneem om die totale uitgawe van R 1.078 miljoen te verhaal.

Die realiteit is dat die R1,078 miljoen uit die skool se reserwefondse moes kom. lndien daar verdere werk gedoen moet word, moet die skool hiervoor begroot. Dit is dus een van die grootste
redes waarom ‘n kapitaalprojek heffing by die skoolfonds geplaas word.

Die Meesterbeplanning vir Kapitaalprojekte vir die volgende 10 jaar (en waarvoor befondsing verseker moet word) is tydens die Begrotingsvergadering aan u voorgehou en die prioriteite is:

Durbanville Voorbereidingskool :

 • Sentralisering van die gefragmenteerde adminkantore na die ingang van die skool asook voorsiening vir nuwe kantore.
 • Uitbreiding van die skoolhoof se kantoor vir ‘n raadsaal vir vergaderings wanneer die personeelkamer in gebruik is.
 • Inrigting van ‘n werkskamer vir die personeel (vir gebruik in die middag wanneer nasorg die klaskamers gebruik) asook ‘n afrol en telefoon lokaal.
 • ‘n Nuwe mediasentrum / biblioteek langs die skoolsaal. . Afdakke oor twee netbalbane (binnehowe) wat ook gebruik kan word vir speelplek tydens pouses en ook as dit reën.
 • Nuwe Graad 3 klaskamers om die tydelike klaskamers te vervang.
 • ‘n Netbal klubhuis met ablusie geriewe om die tekort aan badkamers vir die leerders aan te vul.
 • Herorganisering van die parkeerarea om meer motors te akkomodeer en aanbring van store.

Durbanville Voorbereidinqskool Trust:

 • Grondwerke en dreinering ten einde die gronde maksimaal te benut
 • Bou van twee veeldoelige sportvelde
 • Pawiljoene
 • ‘n Dak oor die swembad vir gebruik deur die jaar asook deur verhuring daarvan inkomste te genereer.
 • Kantore en stoorplek vir die sportafdeling
 • Uitbreiding van Graad R (tans 5 klasse) na 10 klaskamers

Uit bogenoemde sal u sien dat daar heelwat Kapitaalprojekte aangepak moet word, sekeres uit ‘n onderhouds / veiligheidsoogpunt en sekeres om die infrastruktuur van die Skool en Trust tot
voordeel van die Leerders en Opvoeders voortdurend te verbeter. Hierdie projekte benodig befondsing en kundigheid om te beplan en te bestuur.

Met voorafgenoemde in ag geneem, het die Beheerliggaam voorgestel om die skoolfonds te verhoog van R16,150.00 na R18,580.00 vir 2020. Die verhoging bestaan uit twee gedeeltes
naamlik ‘n verhoging van 8.85% (R1,430.00) in die operasionele kostes van die skool en R1,000.00 vir die kapitaalprojekte.

Die gedeelte vir die kapitaalprojekte sal geallokeer word na ‘n kapitaalprojekreserwe en uitsluitlik vir daardie doel aangewend word. Geen gedeelte daarvan sal vir enige operasionele kostes
aangewend word nie.

Die verhoging in die skoolfonds vanaf R16,150.00 na R18,580.00 is derhalwe op 3 Oktober 2019 deur ‘n meerderheid ouers teenwoordig tydens die begrotingsvergadering aanvaar en
goedgekeur.

Ons wil graag vra indien daar ouers is met kundigheid in enige van hierdie velde of toegang het tot verskaffers van hierdie produkte / dienste en bereid is om die Skool te help om die projekte meer
koste doeltreffend aan te pak en te bestuur dat u asseblief met die Skoolhoof dit sal bespreek. Die Beheerliggaamlede en Trustees moet hierdie projekte in hulle privaattyd beplan en bestuur en
daarom kan dit langer neem as iemand wat dit voltyds kan doen, maar die Lede gee hulle tyd kosteloos tot voordeel van die Skool en die huidige en toekomstige Leerders en Opvoeders.

Ons sien uit daarna om met huidige en toekomstige ouers saam te werk om hierdie projekte tot uitvoering te bring.