Skoolfonds 2020: Gr1-3

Die begroting van die skool vir 2020 is op 03 Oktober 2019 by ‘n vergadering aan die ouers voorgelê en deur ‘n meerderheid van die ouers daar verteenwoordig, aanvaar. Die skoolfonds vir 2020 styg vanaf R16,150 na R18,580 per leerder, per jaar. Die verhoging van R2,430 per jaar bestaan uit ‘n verhoging van R1 ,430 per jaar in die operasionele begroting en R1,000 per jaar in die kapitaalbegroting (hierdie verhoging van R1,000 per jaar, word in die aangehegde addendum verduidelik).

Ons skool is ‘n Artikel 21 skool, dit wil sê die Suid-Afrikaanse Skolewet bepaal dat skoolgeld betaalbaar is. Die Beheerliggaam mag dus die betaling daarvan deur ‘n regsproses afdwing (verwys Artikel 40 en 41 van die Skolewet). Openbare skoolfooie is ‘n statutêre verpligting in terme van die Suid-Afrikaanse Skolewet No. 84 van 1996 (soos gewysig), jaarliks vooruitbetaalbaar in die begin van elke skooljaar en die betaling daarvan is VERPLIGTEND, tensy die ouers kwytskelding of gedeeltelike kwytskelding daarvan toegestaan word.

BEIDE biologiese ouers is gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik vir die betaling van die skoolfooie, ongeag die ouers se huweliksstatus of egskeidingsooreenkoms. Enige egskeidingsbevel is inter partes bindend op die partye daartoe en het geen effek op die ouers se verpligting teenoor die skool nie. In ‘n poging om die finansiële las van die ouers te probeer verlig, is die skool bereid om gelyke afbetalings op ‘n maandelikse basis toe te laat, wat strek oor 10 maande (31 Januarie 2020 tot 31 Oktober 2020). Hierdie toegewing aan ouers verander op geen wyse die feit dat die betaling van die skoolfonds ‘n statutêre plig is en nie ‘n vrywillige ooreenkoms nie, veral nie ‘n kredietooreenkoms soos beskryf in die bepalings van die Nasionale Kredietwet nie.

DIE TARIEWE PER LEERLING VIR 2020, IS AS VOLG:

1. Eenmalige betaling voor / op 1 Februarie 2020 R17,630.00 [R18,580.00 – R950,00 korting]
2. Gelyke maandelikse betalings oor 10 maande (31 Januarie 2020 – 31 Oktober 2020) R1,858.00 per maand (R18,580.00 per jaar)

LET WEL: lndien ‘n rekening 60 dae agterstallig is en oorhandig word aan die prokureurs, is die volle jaar se uitstaande skoolgelde onmiddellik opeisbaar en betaalbaar. Beide biologiese ouers sal gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik gehou word vir betaling van die uitstaande balans van die jaar se skoolgelde, sowel as vir alle regskostes van die invorderingsproses, op ‘n prokureur en kliënt skaal, rente en invorderingskommissie.

METODES VAN BETALING (Let asb daarop dat die nasorg ‘n ander bankrekening gebruik)

1. INTERNET

Bank ABSA
Takkode 632005 (Durbanville)
Rekeningnommer 1410940074 (tjekrekening)
Verwysing Familiekode (soos aangedui op staat – baie belangrik) en LEERLING SE VAN, byvoorbeeld:
0001 Adams

2. KONTANT
Die wyse van betaling word slegs oorweeg, indien ‘n reëling met die skool getref word en word ontmoedig as gevolg van veiligheidsredes en/of addisionele bankkostes.

AANSOEK OM FINANSIËLE HULP / VRYSTELLING

Ouers wat nie die skoolfonds kan bekostig nie, mag by die Beheerliggaam aansoek doen vir algehele, gedeeltelike of voorwaardelike finansiële hulp / vrystelling van skoolgeld (prosedure soos in Art. 39 van die Skolewet). Om te kwalifiseer vir enige finansiële hulp / vrystelling, word beide die biologiese ouers se gesamentlik jaarlikse bruto inkomste (punt 6.2 van die regulasie) as maatstaf gebruik. Finansiële hulp / vrystelling word gefinansier as ‘n uitgawe-item op die skool se jaarlikse begroting. Aansoeke om vrystelling moet dus met groot omsigtigheid deur ouers hanteer word.

  1. Aansoeke vir finansiële hulp vir 2020 moet ons voor / op Vrydag, 14 Februarie 2020 bereik.
  2. Aansoekvorms is verkrygbaar by me. Wilma Kotzé, by die Finansiële kantoor vanaf Januarie 2020.
  3. SLEGS aansoeke wat VOLLEDIG deur albei ouers ingevul is, sal oorweeg word.
  4. Suksesvolle aansoeke is SLEGS geldig vir die betrokke jaar.
  5. lndien daar nie by die betalingsvoorwaardes gehou word nie, behou die Beheerliggaam die reg voor om die vrystelling ten volle terug te trek en aan die prokureurs te oorhandig.
  6. lndien die ouer se finansiële posisie verander/verbeter, is dit sy/haar plig om die skool onmiddellik hiervan in kennis te stel.